Leergang Onderwijsfinanciën
voor onderwijsmanagers

Doelgroep

De cursussen zijn bedoeld voor bestuurders, (con)rectoren, directeuren, afdelingsdirecteuren, unitmanagers, teamleiders en stafmedewerkers in het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en in de BVE-sector, alsmede beleidsadviseurs en medewerkers van de afdeling onderwijs van gemeenten.

Leergang onderwijsfinanciën

Het onderwijs is volop in beweging. Van onderwijsmanagers wordt verwacht dat zij beleid maken waarin recente ontwikkelingen in het onderwijsveld worden vertaald naar de eigen onderwijsorganisatie. Effectief beleid is anticiperend in plaats van afwachtend. In het onderwijs worden nieuwe accenten geplaatst op het terrein van onderwijskundig-, financieel-, organisatie en personeelsbeleid.

In toenemende mate worden scholen aangesproken op hun kwaliteit en governance, onder andere door ouders, de inspectie, de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag. Scholen worden gestimuleerd hun kwaliteit te benoemen en hierover intern en extern te communiceren. Door de bekostigingssystemen, ontwikkelingen in de CAO’s, schaalvergroting en decentralisatie van de huisvesting worden bedrijfseconomische aspecten in onderwijsinstellingen steeds belangrijker. Onderwijsmanagers hebben te maken met de code goed bestuur. De kwaliteit van het bestuurlijk handelen is een belangrijke sleutel tot duurzaam goed onderwijs. Om bestuurders, algemene directies, schooldirecteuren, beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers een handreiking te bieden bij het vormgeven van het financieel management organiseert Comeet de leergang onderwijsfinanciën. In deze leergang worden alle facetten van het financieel management behandeld. De leergang bestaat uit 4 modules van elk 2 cursusdagen. U kunt per module inschrijven.

 • Module 1 Elementaire financiële kennis (2-daagse basiscursus)
 • Module 2 Verbreding financiële kennis (2-daagse vervolgcursus)
 • Module 3 Verdiepingscursus (2-daagse vervolgcursus)
 • Module 4 Analyse financiële documenten eigen onderwijsorganisatie

Module 1: Elementaire financiële kennis (2-daagse basiscursus)

Deze module is erop gericht de deelnemers door middel van basiskennis van financiën in staat te stellen financiële informatie op een juiste wijze te interpreteren. Dit is niet alleen noodzakelijk in verband met een goede beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie, maar op deze wijze kan de onderwijs-manager ook een goede gesprekspartner zijn van financieel deskundigen, zoals de controller en de accountant. Wij maken u vertrouwd met de administratieve begrippen zoals activa, passiva, reserves, voorzieningen, vermogen, exploitatie en grootboek. Vervolgens bespreken wij aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden de planning & control-cyclus en de instrumenten die daar deel vanuit maken, zoals de begroting, tussentijdse rapportage en het financieel jaarverslag.

Leerdoelen

 • vertrouwd raken met administratieve begrippen als activa, passiva, reserves, voorzieningen, eigen vermogen, grootboek en subadministratie
 • inzicht verwerven in interpretatie van financiële stukken als begroting, tussentijdse verslaggeving en jaarrekening
 • kennisnemen van de werking van de administratie

Inhoud

 • balans en exploitatie
 • planning & control-cyclus
 • begroting en budgettering
 • tussentijdse rapportages
 • het bestuursverslag

Na elke theoretische uiteenzetting volgt een praktijkcase.

Kosten deelname

De kosten van deelname aan deze tweedaagse module is EUR 745,00 excl. btw en reis- en verblijfskosten, inclusief lesmaterialen, koffie/thee, lunch.

Wanneer en waar

De cursus start dagelijks om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. De inloop van de cursusdag, met koffie en thee, is vanaf 09.30 uur.

 • 2024 dinsdag 12 en woensdag 13 november BCN Utrecht CS
 • 2024 donderdag 21 en vrijdag 22 november Grand Hotel Wientjes Zwolle
 • 2025 dinsdag 21 en woensdag 22 januari BCN Eindhoven

Module 2: Verbreding financiële kennis (2-daagse vervolgcursus)

Deze tweedaagse vervolgcursus is erop gericht uw elementaire kennis van begroting, waaronder de formatiebegroting, managementrapportage en jaarrekening verder uit te bouwen. Wij behandelen het model financieel jaarverslag als verantwoordingsdocument aan het ministerie van OCW, de verwerking van de activa, reserves, voorzieningen en doelsubsidies in de balans en exploitatierekening, nevengeschakelde rechtspersonen en de opzet en inhoud van een effectieve managementrapportage, waarbij m.n. het monitoren van de personele lasten in relatie tot de inkomsten centraal staat.

Leerdoelen

 • vertrouwd raken met administratieve begrippen als kasstroom, activa, eigen vermogen, voorzieningen en doelsubsidies
 • inzicht verwerven in nevengeschakelde rechtspersonen
 • vertrouwd raken met de formatiebegroting
 • vertrouwd raken met de informatievoorziening

Inhoud

 • Balans en exploitatie in relatie tot de kasstroom
 • Reserves en voorzieningen
 • Het activeren van inventaris
 • Geoormerkte rijksbijdrage
 • Nevengeschakelde rechtspersonen
 • Het decimale rekeningstelsel
 • Formatiebegroting
 • Uitputtingsoverzicht Lumpsum
 • Managementrapportage

Na elke theoretische uiteenzetting volgt een praktijkcase.

Kosten deelname

De kosten van deelname aan deze tweedaagse module is EUR 745,00 excl. btw en reis- en verblijfskosten, inclusief lesmaterialen, koffie/thee, lunch.

Wanneer en waar

De cursus start dagelijks om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. De inloop van de cursusdag, met koffie en thee, is vanaf 09.30 uur.

 • 2024 dinsdag 26 en woensdag 27 november BCN Utrecht CS
 • 2025 donderdag 16 en vrijdag 17 januari Grand Hotel Wientjes Zwolle
 • 2025 donderdag 13 en vrijdag 14 maart BCN Eindhoven

Module 3: Verdiepingscursus (2-daagse vervolgcursus)

In deze verdiepingscursus wordt met name de relatie gelegd tussen beleid en financiën. Wij behandelen de meerjarenplanning met de onderdelen leerlingprognose, risicomanagement, formatieprognose, investeringsbegroting, onderhoudsplanning, exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose. Tevens leren wij u een financieel jaarverslag te analyseren. De analyse richt zich met name op een beoordeling van de financiële positie op basis van het risicoprofiel. Tevens leert u de belangrijkste kengetallen interpreteren.

Leerdoelen

 • vertrouwd raken met het financieel beleidsplan en het risicomanagement
 • vertrouwd raken met het analyseren van een jaarrekening en kengetallen
 • vertrouwd raken met het treasurystatuut
 • vertrouwd raken met de meerjaren- en liquiditeitsbegroting

Inhoud

 • Het financieel beleidsplan
 • Risicoanalyse
 • Jaarrekeninganalyse
 • Meerjarenbegroting
 • Treasurystatuut
 • Kengetallen
 • Eindopdracht module 3

Na elke theoretische uiteenzetting volgt een praktijkcase.

Kosten deelname

De kosten van deelname aan deze tweedaagse module is EUR 745,00 excl. btw en reis- en verblijfskosten, inclusief lesmaterialen, koffie/thee, lunch.

Wanneer en waar

De cursus start dagelijks om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. De inloop van de cursusdag, met koffie en thee, is vanaf 09.30 uur.

 • 2025 donderdag 23 en vrijdag 24 januari BCN Utrecht CS
 • 2025 dinsdag 11 en woensdag 12 maart Grand Hotel Wientjes Zwolle
 • 2025 donderdag 3 en vrijdag 4 april BCN Eindhoven

Module 4: Analyse financiële documenten eigen onderwijsorganisatie

In deze tweedaagse cursus analyseert u door middel van verschillende casussen uw jaarrekening, meerjarenbegroting, waaronder de formatiebegroting, en het financiële beleidsplan van uw eigen onderwijsinstelling. Door middel van verschillende praktijkcasussen wordt u handvatten aangereikt om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Leerdoelen

 • vertrouwd raken met het analyseren van de eigen jaarrekening en kengetallen
 • vertrouwd raken met het analyseren van de eigen meerjarenbegroting
 • vertrouwd raken met het analyseren van de eigen formatieplan
 • vertrouwd raken met het analyseren van het eigen financieel beleidsplan

Inhoud

 • Analyse eigen jaarrekening
 • Analyse eigen meerjarenbegroting
 • Analyse eigen formatieplan
 • Analyse eigen financieel beleidsplan

Na elke theoretische uiteenzetting volgt een praktijkcase.

Kosten deelname

De kosten van deelname aan deze tweedaagse cursus zijn i.v.m. de beperkte groepsgrootte EUR 745,00 inclusief materialen, koffie/thee en lunch, en exclusief overnachting en btw.

Wanneer en waar

De cursus start dagelijks om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. De inloop van de cursusdag, met koffie en thee, is vanaf 09.30 uur.

 • 2025 dinsdag 18 en woensdag 19 maart BCN Utrecht CS
 • 2025 donderdag 10 en vrijdag 11 april Grand Hotel Wientjes Zwolle
 • 2025 donderdag 18 en vrijdag 19 september BCN Eindhoven

Uit ervaring weten wij dat sommige deelnemers het prettig vinden om tijdens deze cursus te kunnen sparren met een collega van de eigen onderwijsorganisatie. Uiteraard is dit niet noodzakelijk.