Leergang Onderwijsfinanciën
voor (g)mr leden

Doelgroep

De cursussen zijn bedoeld voor (g)mr leden in het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en in de BVE-sector.

Leergang onderwijsfinanciën

De (G)MR krijgt een steeds prominentere rol binnen onderwijsinstellingen. Om een kwalitatief goede invulling te geven aan het advies- en instemmingsrecht is een gedegen financiële kennis noodzakelijk. Om (G)MR leden hierin te bekwamen, heeft Comeet een leergang onderwijsfinanciën ontwikkeld.

Deze leergang bestaat uit een basismodule en een vervolgmodule. In de basismodule leert u omgaan met alle administratieve en financiële begrippen en in de vervolgmodule leert u uw eigen jaarverslag en meerjarenbegroting analyseren. Beide modules kennen een afwisseling van theorie en praktijkoefeningen. In deze leergang zullen uw kennis en vaardigheden m.b.t. begrotingen en het beoordelen van de financiële positie van uw eigen onderwijsinstelling worden vergroot c.q. verder worden ontwikkeld. Deze financiële kennis zal u o.a. beter in staat stellen het financieel jaarverslag, de tussentijdse rapportages, de (meerjaren)begroting, risico’s en het (meerjaren) formatieplan van uw schoolorganisatie te beoordelen.

 • Module 1 Financiële kennis voor (g)mr leden (2-daagse basismodule)
 • Module 2 Analyse financiële stukken eigen onderwijsorganisatie (2-daagse vervolgmodule)

Module 1: Elementaire financiële kennis (2-daagse basiscursus)

In deze tweedaagse module wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende administratieve begrippen zoals balans, exploitatie, activa, passiva, reserves, voorzieningen en vermogen. Na elke theoretische uiteenzetting volgt een praktijkcase. We behandelen de planning en controlcyclus met de onderdelen (meerjaren)begroting, jaarbegroting, tussentijdse rapportage en jaarrekening.

Onderwerpen

 • Balans, exploitatie en kasstroom
 • Risicomanagement
 • Tussentijdse rapportages
 • Het financieel jaarverslag
 • (Meerjaren) begroting, waaronder het formatieplan
 • Jaarrekeninganalyse en financiële kengetallen

Kosten deelname

De kosten van deelname aan deze tweedaagse module is EUR 745,00 excl. btw en reis- en verblijfskosten, inclusief lesmaterialen, koffie/thee, lunch. Uiteraard is het ook mogelijk de cursus voor u “incompany” uit te voeren. Afhankelijk van uw wensen en het aantal deelnemers kan voor u een offerteprijs worden berekend.

Wanneer en waar

De cursus start dagelijks om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. De inloop van de cursusdag, met koffie en thee, is vanaf 09.30 uur.

 • 2024 MR 1: donderdag 14 en vrijdag 15 november BCN Utrecht CS

Module 2 Analyse financiële documenten eigen onderwijsorganisatie (2-daagse vervolgmodule)

In deze tweedaagse cursus analyseert u d.m.v. verschillende casussen uw eigen jaarrekening, meerjarenbegroting en het financiële beleidsplan van uw eigen onderwijsinstelling. Door middel van verschillende praktijkcasussen wordt u handvatten aangereikt om hier zelf mee aan de slag te gaan. Uit ervaring weten wij dat sommige deelnemers het prettig vinden om tijdens deze cursus te kunnen sparren met een collega van de eigen onderwijsorganisatie. Uiteraard is dit niet noodzakelijk.

Belangrijke onderwerpen in de cursus m.b.t. de meest recente jaarrekening

 • Het analyseren van alle posten en kengetallen in de meest recente jaarrekening van uw schoolorganisatie
 • Het beoordelen van het niveau van de voorzieningen
 • De bepaling van het noodzakelijke weerstandvermogen met behulp van de risicoanalyse
 • Het beoordelen van de omvang en opbouw van de reserves (het eigen vermogen)
 • Het beoordelen van het verloop van de liquide middelen (kas, bank, giro)

M.b.t. de (meerjaren)begroting

 • Het beoordelen van de opzet van de begroting (prognoses van exploitatie, balansgegevens en kengetallen)
 • Het analyseren van het beleid in relatie tot de middelen
 • Het analyseren van de begrotingscijfers op basis van vergelijking met de cijfers van de jaarrekening

Kosten deelname

De kosten van deelname aan deze tweedaagse module is EUR 745,00 excl. btw en reis- en verblijfskosten, inclusief lesmaterialen, koffie/thee, lunch. Uiteraard is het ook mogelijk de cursus voor u “incompany” uit te voeren. Afhankelijk van uw wensen en het aantal deelnemers kan voor u een offerteprijs worden berekend. 

Wanneer en waar

De cursus start dagelijks om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. De inloop van de cursusdag, met koffie en thee, is vanaf 09.30 uur.

 • 2025 MR 2: dinsdag 28 en woensdag 29 januari BCN Utrecht CS