Waarom zijn onderwijsfinanciën 
voor u van belang?

Thema

Het onderwijs is volop in beweging. Van onderwijsmanagers wordt verwacht dat zij beleid maken waarin recente ontwikkelingen in het onderwijsveld worden vertaald naar de eigen onderwijsorganisatie. Effectief beleid is anticiperend in plaats van afwachtend. In het onderwijs worden nieuwe accenten geplaatst op het terrein van onderwijskundig-, financieel-, organisatie en personeelsbeleid. 
In toenemende mate worden scholen aangesproken op hun kwaliteit, onder andere door ouders, de inspectie, de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag.

Scholen worden gestimuleerd hun kwaliteit te benoemen en hierover intern en extern te communiceren. Door de bekostigingssystemen, ontwikkelingen in de CAO’s, schaalvergroting en decentralisatie van de huisvesting worden bedrijfseconomische aspecten in onderwijsinstellingen steeds belangrijker.

Onderwijsmanagers worden steeds meer ondernemer

Bezuinigingen, onderwijsvernieuwingen en horizontale verantwoording stellen nieuwe eisen aan de onderwijsmanager.

Om bovenschools managers, schooldirecteuren, bestuurders, beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers een handreiking te bieden bij het vormgeven van het financieel schoolmanagement organiseert Comeet de leergang onderwijsfinanciën. In deze leergang worden alle facetten van het financieel management behandeld. De leergang bestaat uit 4 modules van elk 2 cursusdagen. U kunt per module inschrijven.

(G)MR leden

Daarnaast heeft Comeet de leergang onderwijsfinanciën voor (g)mr leden ontwikkeld. De leergang bestaat uit 2 modules van elk 2 cursusdagen Deze leergang helpt (g)mr leden om hun verschillende rollen op het gebied van (meerjaren) begroting, jaarrekening en rapportages deskundig uit te kunnen voeren.

Doelgroep

De doelgroep voor de cursussen voor onderwijsmanagers en (g)mr leden betreft zowel het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en de BVE-instellingen.

Opzet

De opzet van de cursussen is zodanig dat na iedere theoretische uiteenzetting van de lesstof een praktijkcase wordt uitgewerkt. Daarnaast wordt iedere cursus afgesloten met een vragenronde voor de deelnemers. Op deze wijze kan ook aan uw specifieke situatie aandacht worden besteed.

Klachtenregeling voor cliënten

Wanneer eventuele tekortkomingen en/of klachten over onze dienstverlening onvoldoende worden opgelost door de medewerkers, kunt u zich wenden tot de algemene directie van Comeet. Bij het ontstaan van een geschil zal met behulp van arbitrage een oplossing worden gezocht. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de zaak aan de civiele rechter worden voorgelegd.

Van iedere klachtmelding wordt een ontvangstbevestiging verstuurt. Binnen 6 weken wordt degene die de klacht heeft aangemeld (de klager) op de hoogte gebracht van de conclusies van het intern uitgevoerde onderzoek en, indien noodzakelijk van de maatregelen die Comeet heeft genomen. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld. Van de klachten wordt door Comeet een overzicht bijgehouden waarin de aard van de klacht alsmede de oplossing c.q. afloop wordt vermeld.